ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (FOREIGN PUBLICATIONS)

Γιά νά κατεβάσετε φυλλάδιο μέ τίς εκδόσεις της Μονῆς σε μορφή PDF πατήστε ἐδώ

Email παραγγελιῶν βιβλίων: imgekdoseis@gmail.com

Τηλέφωνα παραγγελιῶν βιβλίων: 6977 216239 & 6983 479940

Λειτουργική

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΡΩΜΑΙΑ. ΒΙΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ-ΕΓΚΩΜΙΑ-ΘΑΥΜΑΤΑ

Ἡ Ἁγία, Προστάτις καί Ἰατρός τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τήν Μονή της καί τούς παντοιοτρόπως ἀσθενοῦντας ἀδελφούς, θεραπεύει, παρηγορεῖ καί σώζει τούς μετά πίστεως ἐπικαλουμένους Αὐτήν.

Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 104. Τιμή: 6,00€


ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ

Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, προστάτιδος καί πολιούχου τῆς Ἱ. Μονῆς μας, τῆς ὁποίας μέγα μέρος τῶν ἱερῶν Λειψάνων φυλάσσεται σέ Αὐτήν. Συμπεριλαμβάνονται ὁ Παρακλητικός κανών, οἱ Χαιρετισμοί, τά Ἐγκώμια καί ὁ Βίος τῆς Ἁγίας.

Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 17 Χ 25. Σελ. 125. Τιμή: 7,00€

Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Βίττης

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ ΙΩΒ 

Τό ἐπιστέγασμα τῆς ἰσοβίου Ἰωβείου ὑπομονῆς καί κύκνειο ἆσμα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος «παθών τά θεῖα καί μαθών τά θεῖα» ἀναλύει ἁγιοπνευματικῶς τό θεόπνευστο βιβλίο τοῦ Ἰώβ καί ἀπαντᾶ ἰδίως στό ἐρώτημα: «Γιατί ὁ πόνος στήν ζωή μας». Τό ἔργο χαρακτηρίζει ἁπλότητα ἀλλά καί βάθος θεολογικό καί πνευματικό. Περιέχει βασικά στοιχεῖα Ὀρθοδόξου Δογματικῆς καί Ἠθικῆς. Βοηθώντας στήν κατανόησι τοῦ ἱεροῦ κειμένου οἰκοδομεῖ εἰς Χριστόν. Μυεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί ἔτσι παρηγορεῖ καί ἐνισχύει τούς ἀγωνιζομένους στόν κατά Χριστόν ἀγῶνα.

Πρόλογος Α΄Τόμου  Β΄ Τόμου.       Περιεχόμενα Α΄ Τόμου  Β΄ Τόμου

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. Α΄: 459, Β΄: 616. Τιμή: Α΄:12,00€, Β΄: 15,00€ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ 

Ὁ μακαριστός Γέροντας π. Εὐσέβιος Βίττης παρουσιάζει στό βιβλίο του αὐτό τά γνωρίσματα τῆς καθαρᾶς ἀπό κάθε ἐμπάθεια καί ἰδιοτέλεια ἀγάπης, καθώς καί τόν τρόπο ἀποκτήσεώς της.

Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 101. Τιμή: 6,00€ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ

Ἀνάτυπον ἄρθρου ἐκ τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς μας «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος», τεῦχ. 35, ἔτος 2010, στό ὁποῖο παρουσιάζεται σέ ἁδρές γραμμές ὁ θαυμαστός καί θεοφιλής βίος τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Εὐσεβίου.

 

 

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 40. Τιμή: 2,00€

Μοναχισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ὁμιλίες καί γραπτά κείμενα δημοσιοποιηθέντα κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, στά ὁποῖα ἀποτυπώνεται τό ὕψος καί βάθος καί πλάτος τῆς ἀγγελομιμήτου Μοναχικῆς πολιτείας, ὅπως μᾶς παρεδόθη ἀπό τήν βιοτή καί τά συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί ὅπως βιοῦται μέχρι σήμερα στόν Ἁγιώνυμο Ἄθω.

Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 183. Τιμή: 8,00€


ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΣ

Πραγματεία πού δείχνει ὅτι ὁ Μοναχικός Βίος εἶναι θεοπαράδοτος ἐκκλησιαστικός θεσμός, ὑψίστη ἔκφρασις τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί σχῆμα ἀγγελικῆς πολιτείας-διαγωγῆς, πού ὡς σκοπό ἔχει τήν ἀπερίσπαστη λατρεία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί τήν φανέρωσι τῆς ὁδοῦ πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Πρόλογος

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 104. Τιμή: 5,00€


ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ

Μελέτη πού ἐπιδιώκει μέ γνώμονα τήν λατρευτική ἐμπειρία τοῦ Τριῳδίου καί τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς νά βοηθήσῃ τούς μοναχούς καί τούς ἐν τῷ κόσμῳ Χριστιανούς νά ἐμβαθύνουν στό μυστήριο τῆς μετανοίας.

Πρόλογος

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 56. Τιμή: 4,00€

Ὁμολογιακά

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΙΤΩΝ 

Ἕνα βοήθημα γιά τήν ἐμπέδωσι τῶν βασικῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κατανόησι τῶν ἀντιστοίχων πλανῶν τῶν Ἰεχωβιτῶν. Χρήσιμο γιά τήν ἀντιμετώπισι καί ἄλλων συγχρόνων αἱρετικῶν.

Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 128. Τιμή: 6,00€  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ 

Δύο θεολογικά δοκίμια πού φανερώνουν τήν Ὀρθοδοξία ὡς τρόπο θεανθρωποκεντρικῆς (Χριστοκεντρικῆς) ζωῆς καί ἐπισημαίνουν τόν ἀνθρωποκεντρικό (οὐμανιστικό-ἐνδοκοσμικό μή λυτρωτικό) χαρακτῆρα τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ.

 
Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 128. Τιμή: 6,00€  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ (ΠΑΠΙΣΜΟΣ) 

Μία νηφάλια συνοπτική καί τεκμηριωμένη ἔκθεσις τῶν κυριωτέρων δογματικῶν διαφορῶν, ἡ ὁποία βοηθεῖ νά κατανοήσουμε τί πρέπει νά ζητοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό τόν διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς, προκειμένου νά ἐπιστρέψουν στήν Μία, Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξο, Ἐκκλησία.

 
 

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 44. Τιμή: 5,00€  ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀληθινή ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει μόνον στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Οἱ ἐκτός αὐτῆς ἐμπειρίες τοῦ Θεοῦ εἶναι νόθες καί ὁδηγοῦν σέ πλάνη.

 
Πρόλογος

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 40. Τιμή: 4,00€ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ

Ὁ διαθρησκειακός συγκρητισμός ἐλλοχεύει στόν σύγχρονο ἀκαδημαϊκό διάλογο. Ἐπισημαίνονται οἱ ἀποστάσεις τῶν θέσεων πολλῶν συγχρόνων θεολόγων στούς μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ διαλόγους των, ἀπό τήν πίστιν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

 
Πρόλογος

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 48. Τιμή: 4,00€  ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Τό δίλημμα Ἀρχαία Ἑλλάδα ἤ Χριστιανισμός εἶναι ἀνύπαρκτο. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀποδεικνύει ἀνεδαφικούς τούς ἰσχυρισμούς τῶν νεο-ειδωλολατρῶν καί φανερώνει τήν ὑγιᾶ πρόσληψι τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν διατήρησί του καθ᾿ ὅλους τούς Χριστιανικούς αἰῶνες μέχρι σήμερα.

 
Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 136. Τιμή: 6,00€Η “ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ” ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ

Θεολογική ἀπάντησις σέ ἐσφαλμένες ἀπόψεις τοῦ καθηγητοῦ κ. Γ. Μαρτζέλου, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσῖται ἔχουν ὀρθόδοξη χριστολογική διδασκαλία (“ἰδεολογική” Ὀρθοδοξία).

 
Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 17 Χ 25. Σελ. 94. Τιμή: 5,00€ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒΗΡΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΑΙ

Ἐπιστημονική θεολογική κριτική δύο διδακτορικῶν διατριβῶν, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ αἱρεσιάρχαι Διόσκορος καί Σεβῆρος ἔχουν ὀρθόδοξη χριστολογική διδασκαλία. Συμβολή στόν διάλογο μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους.

ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΝ
Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 17 Χ 25. Σελ. 228.ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;

Θεολογικά κείμενα ἀποδεικνύοντα τήν ἀπόκλισιν ἀπό τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ἐκκλησιολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν “Κοινῶν Δηλώσεων” τῶν Μικτῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων.

 
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΝ
Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 205.

Ποιμαντικά

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

Καίρια ἐκκλησιολογικά καί ποιμαντικά θέματα, ὅπως ὁ χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σημασία τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ἡ Κατήχησις, ὁ Γάμος, ἡ Ἱεραποστολή, ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, κ.ἄ. ἐξετάζονται ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθοδόξου θεανθρωποκεντρικῆς θεολογίας καί ζωῆς.

Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 12 Χ 20. Σελ. 180. Τιμή: 8,00€Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 

Μέ τό βιβλίο αὐτό πραγματοποιεῖται μία θεολογική θεμελίωσις τῆς ποιμαντικῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας στούς Ἱερούς Κανόνας.

 

Διατίθεται ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ» 

Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 17 Χ 24. Σελ. 204.Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Μία προσπάθεια ἐκκλησιολογικῆς θεμελιώσεως τῆς ποιμαντικῆς τοῦ ἐν φυλακαῖς πάσχοντος ἀνθρώπου καί συναγωγή τῶν συνεπειῶν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας εἰς τήν ποιμαντικήν πρᾶξιν. Καρπός τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας τοῦ συγγραφέως ἀπό τήν ἐν φυλακαῖς ἀλλά καί ἐν τῷ πνευματικῷ ἔργῳ τῆς Ἐκκλησίας διακονίαν του.

Διατίθεται σέ σκαναρισμένη μορφή σέ ἀρχεῖο PDF 

Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 17 Χ 24. Σελ. 200.

Θεολογικά - Πνευματικά 

«Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»

Ἐτησία περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου περιέχουσα κείμενα Ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκαλίας, καθώς καί κείμενα περί Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν.

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 2016

Περιεχόμενα ὅλων τῶν τευχῶν σέ ἀρχεῖο PDF

 

 

Σχῆμα 14 Χ 20. Τιμή: 5,00€


«ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ»

Ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἀρχιμ. Γεωργίου στήν Τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν δεκαετία 1981-1991.

Σειρά ὁμιλιῶν μέ λόγο Χριστοκεντρικό, ὁ ὁποῖος βοηθοῦσε τόν ἀκροατή νά ἀγαπήσῃ τόν Χριστό, νά ἐπιθυμήσῃ τήν ἄσκησι, νά θυσιάσῃ τόν ἐγωισμό του, νά δείξῃ ἀγάπη, νά κάνῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἑνωθῇ μέ τόν Θεό.

 

 

Σχῆμα 14 Χ 20. Τιμή: Μέ μαλακό ἐξώφυλλο 6,00€. Μέ σκληρό ἐξώφυλλο 8,00€


«ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ»

Ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἀρχιμ. Γεωργίου στήν Τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν δεκαετία 1981-1991.

Σειρά ὁμιλιῶν μέ τίς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης παρακινεῖται στήν ἀκαινοτόμητο Πίστι τῶν Πατέρων μας, στήν Χριστοκεντρική ζωή, στήν ἐκκλησιαστική ζωή, στήν μετάνοια, στήν τήρησι τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, καί μάλιστα τῆς πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον ἀγάπης, στήν καθαρότητα τῶν λογισμῶν, στόν θεῖο πόθο.

 

 

Σχῆμα 14 Χ 20. Τιμή: Μέ μαλακό ἐξώφυλλο 7,00€. Μέ σκληρό ἐξώφυλλο 9,00€


  Η ΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ὕψιστος καί τελικός σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ κατά Χάριν θέωσίς μας καί ὄχι ἡ οὑμανιστική, χωρίς τήν Θ. Χάριν, ἠθική μόνον καλλιτέρευσίς μας.

 
Πρόλογος       Περιεχομενα

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 74. Τιμή: 6,00€
  Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Τά μεγάλα προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας (προσωπικά, κοινωνικά κ.λπ.) βρίσκουν τήν λύσι τους στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Στό τεῦχος αὐτό τονίζεται ἡ σημασία τῆς σταυρικῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ στόν σύγχρονο κόσμο.

 
Πρόλογος 

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 56. Τιμή: 6,00€  Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί σημαντικές ἐπίκαιρες πνευματικές καί ποιμαντικές ἐπισημάνσεις.

 
Πρόλογος 

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 56. Τιμή: 6,00€Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ

Τέσσερεις πραγματεῖες στήν θεολογία καί τό ποιμαντικό ἔργο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀπό τίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι ὁ Ἅγιος εἶναι ὁ ἀπλανής διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ χειραγωγός μας πρός τήν κατά Χάριν θέωσι.

 
Πρόλογος       Περιεχόμενα 

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 116. Τιμή: 7,00€  Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΖΩΗ

Σέ ἕνα μικρό τευχίδιο παρουσιάζεται τό εὐχαριστιακό ἦθος τῶν Χριστιανῶν, πού συνήθως λείπει ἀλλά εἶναι τόσο ἀναγκαῖο γιά τήν ζωή μας. Ποιές εἶναι οἱ θεολογικές του βάσεις, πῶς βιώνεται στήν Ἐκκλησία, ποιοί εἶναι οἱ καρποί του καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἀπουσίας του: αὐτό εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου.

 
Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 48. Τιμή: 4,00€  ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙ

Σειρά ὁμιλιῶν στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀπό τοῦ ἔτους 1976 καί ἐντεῦθεν, μέ τίς ὁποῖες γίνεται κατανοητό τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς καί ἀναπτύσσεται ἡ σημασία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου στήν ζωή μας ἐξ ἀφορμῆς ἐπικαίρων κάθε φορά γεγονότων.

 
Πρόλογος

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 165. Τιμή: 6,00€  ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ

Σειρά ὁμιλιῶν στά θεῖα Πάθη καί τήν Λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ 1976 καί ἐντεῦθεν, στίς ὁποῖες ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εὑρίσκει τό νόημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὡς θεμελίου τῆς Ἐκκλησίας καί βάσεως τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς.

 
Πρόλογος

Σχῆμα 14 Χ 21. Σελ. 115. Τιμή: 5,00€  Ο ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Μία προσφορά ἀγάπης πρός τούς ἐν τῷ κόσμῳ χειμαζομένους νέους ἀδελφούς, ὡς ὑπερέκχυσις τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

 
Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 104. Τιμή: 6,00€  Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

Ἀναδημοσίευσις ὁμιλίας ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς μας σέ ἀγρυπνία κατά τήν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης. Τονίζεται ἡ ἀλήθεια ὅτι τό Γένος μας μετά ἀπό τίς φοβερές δοκιμασίες του «δέν ἔμεινε ἀβοήθητο ἀπό τόν Θεό, ὅταν μέ περισυλλογή, αὐτοκριτική καί μετάνοια καλλιέργησε τίς ρίζες τῆς πνευματικῆς του ἐλευθερίας», δηλαδή τήν πίστι στόν Θεό καί τήν ὑπακοή στίς ἅγιες ἐντολές του.

 
Πρόλογος

Σχῆμα 12 Χ 19. Σελ. 38. Τιμή: 3,00€

Τέχνη 

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

Καλαίσθητος πανόδετος τόμος. Πρόλογος τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Γεωργίου, στόν ὁποῖο τονίζεται ἡ σημασία τῆς εἰκονογραφίας στόν Ὀρθόδοξο Ναό. Σχόλια, εἰσαγωγή καί περιγραφή τῶν τοιχογραφιῶν ἀπό τόν Νικόλαο Ζία, ὁμ. Καθηγητή Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Εἰσαγωγή –γενική ἀναφορά στήν Ἱ. Μονή– ἀπό τόν Σωτήριο Καδᾶ, Καθηγητή Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 25 Χ 31. Σελ. 310. Τιμή: 40,00€ (ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)  ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ

Προσκυνηματικός ὁδηγός, σέ μικρό εὔχρηστο σχῆμα, πλούσιος σέ φωτογραφίες, ὁ ὁποῖος ξεναγεῖ τούς ἐπισκέπτας τῆς Μονῆς στήν ἱστορία της, τά ἀρχιτεκτονήματα, τόν Ναό, τά Παρεκκλήσια, τήν Βιβλιοθήκη, τό Σκευοφυλάκιο, τά ἐξαρτήματα (καθίσματα, Κελλιά, Μετόχια). Βοηθεῖ ἐπιπλέον νά γνωρίσῃ κανείς τήν ζωή καί τό ἦθος τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.


Ἐξαντλημένον - Ὑπό ἐπανέκδοσιν.
Πρόλογος       Περιεχόμενα

Σχῆμα 13,5 Χ 23. Σελ. 108. Τιμή: 11,00€ΟΚΤΩ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

Προσφορά στόν λαό τοῦ Θεοῦ 8 εἰκόνων τοῦ ἀοιδίμου ζωγράφου Φ. Κόντογλου, τῶν ὁποίων τά πρωτότυπα φυλάσσονται στό σκευοφυλάκιο τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Φανερώνουν καί οἱ εἰκόνες αὐτές «τό μέγα μυστήριο τῆς Πίστεώς μας: Τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ καί τήν θέωσι τοῦ ἀνθρώπου» μέ τήν ὑψηλή τέχνη τοῦ Φ. Κόντογλου, ὁ ὁποῖος «ἀνανέωσε τήν μεγάλη ζωγραφική παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας» μεταμορφώνοντας «τά χρώματα καί τά σχήματα σέ σωτηριώδη θεολογία». Προλογίζουν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας καί ὁ καθηγητής Ν. Ζίας.

 
Ἐξαντλημένον - Ὑπό ἐπανέκδοσιν.
Πρόλογος

Φάκελος 25 Χ 35. Τιμή: 10,00€ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Οἱ ἱερές εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς μας, ἐνώπιον τῶν ὁποίων προσευχήθηκαν πλήθη εὐλαβῶν μοναχῶν καί προσκυνητῶν καί ἀποτελοῦν «πνευματικό καί καλλιτεχνικό πλοῦτο» τῆς Ἱ. Μονῆς μας, προσφέρονται στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν ἀγῶνα τους, νά παρηγορηθοῦν στίς θλίψεις τους, νά παρακινηθοῦν σέ δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουν ἀφορμή ἐπαναπροσανατολισμοῦ τους πρός τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ζωῆς, τήν θέωσι. Προλογίζουν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας καί ὁ Καθηγητής Ν. Ζίας.

 
Πρόλογος

Φάκελος 25 Χ 35. Τιμή: 8,00€

Βυζαντινή Μουσική 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ

Ἐπανέκδοσις τοῦ κλασικοῦ μουσικοῦ κειμένου τῆς «Μουσικῆς Κυψέλης» τοῦ Στεφάνου Λαμπαδαρίου μετά ἀπό ἐπανεγγραφή καί διόρθωσι τῆς παλαιᾶς ἐκδόσεως τοῦ 1883 ἀπό ἀδελφούς τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Τό μέγεθος τῶν σελίδων καί τῶν γραμματοσειρῶν τό καθιστοῦν λίαν εὐανάγνωστο κατά τήν χρῆσι του στό Ἀναλόγιο. Ἀπαραίτητο βοήθημα τόσο στούς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐκκλησιῶν ὅσο καί στούς διδασκάλους καί μαθητές τῆς ἱερᾶς τέχνης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς.

 
Πρόλογος

Σχῆμα 21 Χ 29. Σελ. Α΄: 349, Β΄: 422, Γ΄: 374. Τιμή ἑκάστου τόμου: 26,00€


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΛΕΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ

να συνοπτικό, συγκροτημένο καί ἐμπεριστατωμένο μουσικό βιβλίο, τό ὁποῖο περιέχει ἅπαντα τά ψαλλόμενα μέλη τῆς ἁγιορειτικῆς ἀγρυπνίας κατά τήν τάξι καί παράδοσι τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος.

 
Πρόλογος, Εἰσαγωγή, Δείγμα.  Φυλλάδιο Περιεχομένων.

Σχῆμα 21 Χ 29. Σελ. 368. Τιμή: 30,00€